Những điều ít biết về Tử Cấm Thành
Những điều ít biết về Tử Cấm Thành

<p>Trong suốt triều đại nh&agrave; Minh - Thanh, Tử Cấm Th&agrave;nh lu&ocirc;n l&agrave; biểu tượng cho quyền lực, nơi ẩn chứa những "b&aacute;u vật" văn h&oacute;a của Trung Quốc.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm