Nepal cấm du khách đi bộ đường dài một mình
Nepal cấm du khách đi bộ đường dài một mình

<p>Ch&iacute;nh phủ Nepal ban h&agrave;nh lệnh cấm đi bộ đường d&agrave;i một m&igrave;nh ở 12 vườn quốc gia khắp nước.</p>

7 điểm leo núi nguy hiểm nhất thế giới
7 điểm leo núi nguy hiểm nhất thế giới

<p>Nguy hiểm nhưng c&aacute;c đỉnh n&uacute;i cao tr&ecirc;n thế giới vẫn khiến nhiều người muốn chinh phục.</p>

Những sân bay nguy hiểm nhất thế giới
Những sân bay nguy hiểm nhất thế giới

<p>Chỉ c&oacute; khoảng 17 phi c&ocirc;ng đủ tr&igrave;nh độ để hạ c&aacute;nh ở đường băng s&acirc;n bay Paro, nằm giữa những d&atilde;y n&uacute;i cao hơn 5.000 m của Bhutan.</p>

Những ngôi làng bí ẩn trên dãy Himalaya
Những ngôi làng bí ẩn trên dãy Himalaya

<p>Claire Burkert v&agrave; Thomas Kelly, người Mỹ, đ&atilde; c&oacute; những trải nghiệm đ&aacute;ng nhớ khi đặt ch&acirc;n đến những ng&ocirc;i l&agrave;ng b&iacute; ẩn tr&ecirc;n d&atilde;y Himalaya trong Covid-19.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm