Những sân bay nguy hiểm nhất thế giới
Những sân bay nguy hiểm nhất thế giới

<p>Chỉ c&oacute; khoảng 17 phi c&ocirc;ng đủ tr&igrave;nh độ để hạ c&aacute;nh ở đường băng s&acirc;n bay Paro, nằm giữa những d&atilde;y n&uacute;i cao hơn 5.000 m của Bhutan.</p>

Bhutan qua lăng kính của du khách Việt
Bhutan qua lăng kính của du khách Việt

<p>Tr&aacute;i với thời tiết, địa h&igrave;nh khắc nghiệt của d&atilde;y Himalaya, đất nước Bhutan b&igrave;nh dị v&agrave; &ecirc;m đềm từ nh&agrave; cửa, con người đến cỏ c&acirc;y.</p>

Điều ít biết về biển báo giao thông ở Bhutan
Điều ít biết về biển báo giao thông ở Bhutan

<p>Biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng thường d&ugrave;ng để chỉ dẫn, cảnh b&aacute;o, nhưng ở Bhutan, ch&uacute;ng trở n&ecirc;n th&uacute; vị, đ&aacute;ng nhớ như "Going faster will see disaster".</p>

7 tu viện cổ ở xứ sở 'rồng sấm'
7 tu viện cổ ở xứ sở 'rồng sấm'

<p>Tu viện ở Bhutan thường nằm tr&ecirc;n những v&aacute;ch n&uacute;i cheo leo, gắn liền với nhiều Phật t&iacute;ch.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm