Thái Lan tính kéo dài Tết té nước lên một tháng
Thái Lan tính kéo dài Tết té nước lên một tháng

<p>Thái Lan dự định k&eacute;o d&agrave;i T&ecirc;́t té nước Songkran l&ecirc;n một th&aacute;ng, đưa sự ki&ecirc;̣n l&ecirc;n t&acirc;̀m cỡ qu&ocirc;́c t&ecirc;́ và đưa nước này vào danh sách 10 đi&ecirc;̉m đ&ecirc;́n l&ecirc;̃ h&ocirc;̣i hàng đ&acirc;̀u th&ecirc;́ giới.</p>

Du khách đổ xô xuống phố dự Tết té nước ở Bangkok
Du khách đổ xô xuống phố dự Tết té nước ở Bangkok

<p>Dưới c&aacute;i nắng 40 độ C, du kh&aacute;ch đổ x&ocirc; đến c&aacute;c khu vực như Khao San, Siam để tham gia cuộc chiến s&uacute;ng nước trong Tết t&eacute; nước ở Bangkok.</p>

Chơi gì tại Thái Lan dịp Tết té nước Songkran 2023?
Chơi gì tại Thái Lan dịp Tết té nước Songkran 2023?

<p>Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động như t&eacute; nước, đi ch&ugrave;a, đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; dịp du kh&aacute;ch h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o c&aacute;c đ&ecirc;m nhạc của nhiều ban nhạc nổi tiếng thế giới.</p>

Khách chơi gì khi Thái Lan cấm té nước dịp Songkran?
Khách chơi gì khi Thái Lan cấm té nước dịp Songkran?

<p>Songkran thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu lượt kh&aacute;ch đến Th&aacute;i Lan để trải nghiệm lễ t&eacute; nước. Nhưng năm nay, người Th&aacute;i tiếp tục đ&oacute;n một c&aacute;i Tết kh&ocirc; r&aacute;o.</p>

3 lễ hội mùa xuân ở Thái Lan
3 lễ hội mùa xuân ở Thái Lan

<p>Du lịch xứ sở Ch&ugrave;a V&agrave;ng, du kh&aacute;ch c&oacute; thể tham gia c&aacute;c lễ hội t&eacute; nước Songkran, lễ hội hoa Chiang Mai.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm