Hòn đảo có hai miệng núi lửa ở Quảng Ngãi
Hòn đảo có hai miệng núi lửa ở Quảng Ngãi

<p>Vi&ecirc;n ngọc qu&yacute; của v&ugrave;ng đất Quảng Ng&atilde;i - sở hữu tới hai miệng n&uacute;i lửa tuổi đời h&agrave;ng chục triệu năm.</p>

Lý Sơn đón du khách trở lại
Lý Sơn đón du khách trở lại

<p>Ng&agrave;y 7/9, hơn 200 kh&aacute;ch du lịch nội địa đầu ti&ecirc;n trở lại L&yacute; Sơn sau thời gian h&ograve;n đảo đ&oacute;ng cửa để ph&ograve;ng Covid-19.</p>

Hơn 2.600 khách rời đảo Lý Sơn
Hơn 2.600 khách rời đảo Lý Sơn

<p>Sau khi c&oacute; ca nhiễm đầu ti&ecirc;n trong cộng đồng, Ban Quản l&yacute; cảng Sa Kỳ bố tr&iacute; gần 20 chuyến t&agrave;u để đưa 2.600 kh&aacute;ch về đất liền.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm