Mùa hoa đến sớm ở Trung Quốc
Mùa hoa đến sớm ở Trung Quốc

<p>C&aacute;c đồi hoa anh đ&agrave;o, cải dầu v&agrave; tulip đang nở rộ ở c&aacute;c tỉnh Sơn T&acirc;y, Qu&yacute; Ch&acirc;u, Giang T&ocirc;, Giang T&acirc;y...</p>

Kinh nghiệm du lịch Quý Châu Trung Quốc
Kinh nghiệm du lịch Quý Châu Trung Quốc

<p>Qu&yacute; Ch&acirc;u l&agrave; địa danh sở hữu vẻ đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n h&ugrave;ng vĩ, n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc của nhiều d&acirc;n tộc kh&aacute;c nhau.</p>