Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer ở An Giang
Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer ở An Giang

<p>Nhiều hoạt động ch&agrave;o mừng Tết cổ truyền Ch&ocirc;l Chnăm Thm&acirc;y được người d&acirc;n tộc Khmer ở An Giang tổ chức từ ng&agrave;y 14-16 th&aacute;ng 4, cầu mong một năm mới tốt l&agrave;nh.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm