Vẻ đẹp Mông Cổ qua trang phục truyền thống
Vẻ đẹp Mông Cổ qua trang phục truyền thống

<p>Mũ của người M&ocirc;ng Cổ c&oacute; h&agrave;ng trăm kiểu trang tr&iacute; kh&aacute;c nhau, thể hiện tuổi t&aacute;c, sự gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; cả đặc điểm bộ tộc của họ.</p>

Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ
Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ

<p>Người Kazakh ở ph&iacute;a t&acirc;y M&ocirc;ng Cổ l&agrave; một trong những d&acirc;n tộc sở hữu nền văn h&oacute;a du mục cuối c&ugrave;ng c&ograve;n s&oacute;t lại của thế giới.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm