Hòn đảo nơi lợn biết bơi và xin ăn
Hòn đảo nơi lợn biết bơi và xin ăn

<p>&nbsp;Những ch&uacute; lợn l&agrave; "cư d&acirc;n" ch&iacute;nh tr&ecirc;n đảo Big Major, h&agrave;ng ng&agrave;y ch&uacute;ng bơi ra biển để đ&oacute;n t&agrave;u thuyền v&agrave; xin ăn từ du kh&aacute;ch.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm