Làng chài Nhơn Lý sống động nhờ bích họa
Làng chài Nhơn Lý sống động nhờ bích họa

<p>Những ng&ocirc;i nh&agrave;, bức tường trong c&aacute;c ng&otilde; s&acirc;u của l&agrave;ng ch&agrave;i Nhơn L&yacute;, TP Quy Nhơn, trở n&ecirc;n sống động hơn nhờ c&aacute;c bức b&iacute;ch họa mới.</p>

Trekking tắm thác Giáng Tiên trong rừng già Bình Định
Trekking tắm thác Giáng Tiên trong rừng già Bình Định

<p>Chuyến trekking rừng gi&agrave;, tắm th&aacute;c Gi&aacute;ng Ti&ecirc;n (huyện An L&atilde;o) sẽ đưa bạn đến với một B&igrave;nh Định thật hoang sơ v&agrave; y&ecirc;n b&igrave;nh.</p>

Bài viết nổi bật
Tag Cloud
Địa điểm