Ngắm khung cảnh Trương Gia Giới qua những bức ảnh tuyệt đẹp
Ngắm khung cảnh Trương Gia Giới qua những bức ảnh tuyệt đẹp

<p>Trương Gia Giới được mệnh danh l&agrave; chốn bồng lai ti&ecirc;n cảnh với n&uacute;i non tr&ugrave;ng điệp, c&ugrave;ng nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn tại khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguy&ecirc;n v&agrave; n&uacute;i Thi&ecirc;n M&ocirc;n Sơn.</p>

Trương Gia Giới Trung Quốc Trải nghiệm Địa điểm nổi bật Review du lịch