Đảo nhân tạo hàng nghìn năm trước
Đảo nhân tạo hàng nghìn năm trước

<p>Trong thời kỳ đồ đ&aacute; mới ở Scotland, con người d&ugrave;ng cọc hoặc đ&aacute;, dựng nh&agrave; ra giữa l&ograve;ng hồ để tr&aacute;nh th&uacute; dữ v&agrave; t&igrave;m &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n.</p>